บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน จับมือมหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนา”การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับรถไฟความเร็วสูงสายแรกของเอเชียอาคเนย์” ตอกย้ำขับเคลื่อนEECต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

22 มกราคม 2563


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยได้จัด บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม” ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 100 คน จากตัวแทนภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรีทั้งนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ โอกาสความท้าทาย การถ่ายทอดความรู้ การคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม” โดยผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาและสื่อมวลชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีการมุ่งเน้นการแสดงความเห็น การมีส่วนร่วม และความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีรถไฟความเร็วสูงที่ความเร็วมากกว่า 250 km/hr เป็นสายแรกของอาเซียน และการมาส่วนร่วมของวิศวกรไทย ประชาชนในพื้นที่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งเกษตร ท่องเที่ยว และ SME นอกจากนี้ มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็น ในประเด็นของการมีส่วน การเตรียมพร้อม และการปรับตัว รวมทั้งบทบาทของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัด ต่อการพัฒนา EEC โดยมี ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ฯ ม.บูรพาร่วมในการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมอง กับผู้เข้าร่วมสัมมนา


ทั้งนี้ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม 3 สนามบิน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ EEC โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาให้เศรษฐก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชน และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโครงการนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีรถไฟความเร็วสูงเป็นสายแรกของเอเชียอาคเนย์ และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อม