โครงสร้างการบริหาร

คณะบริหาร

Ms. Hong Bo
Chief Executive Officer
Mr. Thiti Nantapatsiri
President
Mr. William Harris
Chief Financial Officer
Mr. Huang Weiwei
Director of Operation
TOP