We use cookies to enhance and personalize your experience on our site. Go to our Privacy Policy and Cookies Policy for more information or learn to manage your personal cookies settings in here. Use of our site indicates that you consent to our use of cookies.
More detail..
Accept and close

ร่วมงานกับเรา

รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาร่วมงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรม ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะเราให้ความสำคัญเรื่องคน ตระหนักถึงความสามารถของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร และเรายังเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา
ส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีสถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นหลักในการพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเพื่อก้าวไปเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต เพราะเราชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตที่มั่นคงไปกับเรา