ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ กระจายความมั่งคั่งให้แก่ชุมชน

พื้นที่ 3 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ และ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจาปี 1.9 ล้านล้านบาท (แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 65 ภาคบริการและอื่นๆ ร้อยละ 32 และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 3) คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของทั้งประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 1.2 ล้านล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือมีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ (สถิติสะสม เงินลงทุนในภาคอุตสาหกรรมปี 2558 มูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.89 ของประเทศ โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 624,185 บาทต่อปี

ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของทั้ง 3 จังหวัด เมื่อนำมาพิจารณาร่วมกันจะพบว่า เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ และมีภูมิประเทศที่เป็นชายทะเล โดยเฉพาะ ชลบุรี และระยองที่ถือเป็นเมืองหลวงแห่งอุตสาหกรรม โดยข้อมูลในปี 2560 จ.ระยอง มีจำนวนโรงงาน 3,082 แห่ง จำนวนคนงาน 174,352 คน และมูลค่าเงินลงทุน 1.35 ล้านล้านบาท จ.ชลบุรี มีจำนวนโรงงาน 4,987 แห่ง จำนวนคนงาน 285,826 คน และมูลค่าเงินลงทุน 850,360 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาว่าจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด 13,299 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,291,250 ไร่ โดยมีประชากรในพื้นที่ 3 จังหวัด อยู่ในภาคการเกษตร 66.47% นอกภาคเกษตร 33-53% ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • ชลบุรี มีพื้นที่ 4,363 ตร.กม. หรือ 2,726,875 ไร่ มีประชากร 1,535,445 คน เฉลี่ย 351.92 คน/ตร.กม.มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปี สูงที่สุด 912,498 ล้านบาท ไม่นับกรุงเทพมหานครที่มีจีดีพีรายจังหวัดสูงถึง 4,730,212 ล้านบาท โดยมีพื้นที่พืชไร่ 749,648 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสาคัญ ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และสับปะรด
  • ระยอง มีพื้นที่ 3,552 ตร.กม. หรือ 2,220,000 ไร่จำนวนประชากร 674,393 คนเฉลี่ยความหนาแน่น 203.63 คน/ตร.กม. มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปี 897,117 ล้านบาท โดยมีพื้นที่พืชไร่ 287,462 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชสาคัญ ได้แก่ มัน สาปะหลัง สับปะรด ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และอ้อย
  • ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ 5,351 ตร.กม หรือ 3,344,375 ไร่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วม 715,009 คน เฉลี่ย 133.62 คน/ตร.กม. มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาด ต่อหัวต่อหนึ่งปี (Gross Provincial Product at Current Market Price per capita) ที่สำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 340,913 ล้านบาท โดยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด 2,005,447.25 ไร่ มีพื้นที่ปลูก ข้าวนาปี 328,546 ไร่ ข้าวนาปรัง ประมาณ ๔ แสนไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมด 1,134,054 ไร่

ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัด บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้หากพิจารณาจากรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อสะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ จะพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยว รวม 3 จังหวัด ในปี 2558 เท่ากับ 38.11 ล้านคน โดยมี จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่จังหวัดชลบุรี (รวมเมืองพัทยา) จานวน 23.48 ล้านคน โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา สำหรับ จังหวัดระยองมีจานวนนักท่องเที่ยวในปี 2558 จานวน 13.30 ล้านคน ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558) มี จานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยากว่า 19.70 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา) ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา โดยในปี 2558 เมืองพัทยามีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน กว่า 1.3 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 1.1 แสนล้านบาท

อ้างอิงจาก: สำนักสถิติจังหวัด /สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

TOP