พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้ทุกคน

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566 ซึ่งเมื่อเริ่มเปิดให้บริการจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานี นำความเจริญสู่ชุมชน เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีที่ค้าขาย มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท ถือเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานในช่วงก่อสร้างมากถึง 16,000 อัตรา และการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า 100,000 อัตรา ใน 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้วิธีการทำงานในโครงการด้วยเทคโนโลยีสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ปัจจุบัน 3 จังหวัดใน อีอีซี มีประชากร 2.8 ล้านคน อีก 20 ปีข้างหน้าจะมีประชากร 9.8 ล้านคน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ มีมูลค่าราว 14% ของทั้งประเทศไทย

ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระบุว่า แนวโน้มความต้องการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีความต้องการแรงงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (10 S-Curve) จำนวน 1.77 แสนคน โดยมีความต้องการแรงงานมากในสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จำนวน 0.35 แสนคน รองลงมาคือ ยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน 0.34 แสนคน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน 0.33 แสนคน การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 0.21 แสนคน และหุ่นยนต์จำนวน 0.16 แสนคน

ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (10 S-Curve) ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องนวัตกรรม และเศรษฐกิจทาง เป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ซึ่งประกอบด้วย

การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ได้แก่

  • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
  • การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
  • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (News S-curve) ได้แก่

  • หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
  • การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
  • อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

อ้างอิงจาก : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / MGR Online

TOP